Cổ Phiếu Dầu Khí Biến Động Trái Chiều

Cổ Phiếu Dầu Khí Biến Động Trái Chiều

• Cổ phiếu dầu khí biến động trái chiều với PLX tăng trong khi PVS giảm.


• Cổ phiếu ngành sản xuất tăng với DQC và DRC tăng trần. BMP; EVE và TCM tăng tốt.


• Cổ phiếu BĐS và xây dựng đóng phiên trái chiều với SJS; VIC; HBC; TDH và BCI đều giảm. Trong khi đó DIG tăng và VRE tăng trần.

• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản biến động trái chiều với SBT tăng trần. VHC và HAG tăng tốt. Trong khi đó GTN và PAN giảm. VFG cũng giảm.


• Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động trái chiều với DHG và DMC tăng trong khi TRA giảm.


• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic nhìn chung tăng dẫn đầu là GMD & ACV trong khi đó HVN cũng tăng khá.

Viết một bình luận