PNJ đạt hơn 725 tỷ đồng LNST năm 2017, tăng 61% và vượt 21% kế hoạch năm

PNJ đạt hơn 725 tỷ đồng LNST năm 2017, tăng 61% và vượt 21% kế hoạch năm

Năm 2017 riêng công ty mẹ PNJ đạt 10.920 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 28% so với năm 2016.

Tính riêng quý 4/2017 doanh thu thuần đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 4/2016, trong đó doanh thu bán vàng bạc đạt trên 3.195 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng doanh thu. Doanh thu tăng 22% trong khi giá vốn bỏ ra chỉ tăng 17,5% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 553 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Trong quý công ty tiết giảm được hơn 10 tỷ đồng chi phí tài chính, chủ yếu nhờ giảm lãi tiền vay. Tổng nợ phải trả 1.550 tỷ đồng, giảm được 540 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 565 tỷ đồng còn vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm được 48 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty

Trong quý Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chi hơn 216 tỷ đồng vào chi phí bán hàng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18 tỷ đồng

Kết quả, PNJ báo lãi sau thuế quý 4 hơn 220 tỷ đồng, tăng mạnh gần 90% so với quý 4/2016.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm còn 3.383 tỷ đồng, tăng gần 570 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng tồn kho hàng hóa 2.446 tỷ đồng, tăng 470 tỷ đồng so với đầu kỳ, tồn khi thành phẩm tăng gần 100 tỷ đồng, tồn kho nguyên vật liệu tăng gần 50 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 642 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho hiện đang là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng.

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty

Tính đến cuối năm 2016 tổng cộng tài sản công ty đạt 4.496 tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Lũy kế cả năm 2017 riêng công ty mẹ PNJ đạt gần 10.920 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 28% so với năm 2016, trong khi giá vốn bỏ ra tăng chưa đến 27%. Đặc biệt do giảm mạnh các khoản vay nên chi phí tài chính trong năm giảm hơn 100 tỷ đồng so với năm trước đó. Kết quả, năm 2017 riêng công ty mẹ PNJ đạt hơn 723 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 54% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thuần thu năm 2017 đạt 10.977 tỷ đồng, tăng 28% so với doanh thu đạt được năm 2016 – và cũng là mức doanh thu lớn nhất công ty đạt được kể từ năm 2011 đến nay.

Lợi nhuận sau thuế đạt 725,6 tỷ đồng, tăng trưởng 61% so với năm trước đó và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. EPS đạt 6.712 đồng/cổ phiếu.

Theo Trí Thức Trẻ/SSC