PV Power lãi ròng 147 tỷ đồng quý III, 9 tháng vượt 24% kế hoạch năm

PV Power lãi ròng 147 tỷ đồng quý III, 9 tháng vượt 24% kế hoạch năm

Theo BCTC hợp nhất quý III của Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (UPCoM: POW), doanh nghiệp không công bố số liệu cùng kỳ quý III/2017 mà đề cập kết quả lũy kế trong 2 quý đầu năm 2018 dựa trên quy định hiện hành về báo cáo tài chính. Theo lý giải, doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 1/7, do đó kỳ kế toán đầu tiên của PV Power bắt đầu từ 1/7 đến 30/9.

Việc hạch toán một số chi phí sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 1/7 khiến lợi nhuận quý III của PV Power thấp hơn so với 2 quý trước. Quý III, doanh thu thuần của PV Power đạt 6.961 tỷ đồng, trong khi lãi gộp hơn 983,3 tỷ đồng. Trừ các chi phí, PV Power lãi ròng 147 tỷ đồng, tương đương 12% kết quả 6 tháng đầu năm.

Giải trình về chênh lệch kết quả trong quý III so với 6 tháng đầu năm, công ty cho biết nguyên nhân đến từ việc thiết lập và thay đổi báo cáo trong niên độ tài chính khi chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 1/7.

Đối với dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho, tại ngày 30/6, PV Power đã hoàn nhập toàn bộ số dư dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho với số tiền là 34,7 tỷ đồng vào báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD). Điều này dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận của 6 tháng. Đồng thời, sang quý III, Tổng công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định nên làm cho chi phí quý III tăng lên và lợi nhuận giảm đi tương ứng.

Đối với khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, Tổng công ty thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ với số tiền lỗ chênh lệch tỷ giá là 124,2 tỷ đồng. Số lỗ chênh lệch tỷ giá này không hạch toán vào Báo cáo KQKD kỳ hoạt động từ 01/01 đến 30/6 và được bàn giao cho công ty cổ phần. Điều này dẫn đến giảm chi phí tài chính 6 tháng và tăng lợi nhuận tương ứng. Đồng thời, trên BCTC riêng/Hợp nhất quý III, Tổng công ty phải hạch toán thêm khoản chênh lệch tỷ giá nói làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng, Tổng công ty đã ghi nhận toàn bộ số cổ tức được chia từ các công ty con với số tiền 1.105 đồng, trong khi quý III, không được chia cổ tức.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power đạt doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt 24.788 tỷ đồng và 1.783 tỷ đồng, thực hiện 106% và 124% kế hoạch. Lãi ròng 9 tháng đạt 1.393 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 9, tổng tài sản của PV Power hơn 61.400 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tài sản ngắn hạn chiếm 29% với 7.175 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 41.089 tỷ đồng. Công ty đang vay nợ tài chính 24.462 tỷ đồng, với 65% là tài sản dài hạn. PV Power sở hữu 689 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 101 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Theo NDH