TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ – KHẢ QUAN (PVT: HSX – Công nghiệp)

TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ – KHẢ QUAN (PVT: HSX – Công nghiệp)

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT; Khả quan) gần đây đã công bố KQKD 9 tháng hợp nhất chưa kiểm toán, với doanh thu đạt 4.447 tỷ đồng (giảm 8,6% so với cùng kỳ) và LNST đạt 310 tỷ đồng (giảm 17,2% so với cùng kỳ). Kết quả này sát với dự báo của chúng tôi và theo đó công ty đã lần lượt hoàn thành 88,7% và 94,5% kế hoạch doanh thu và LNST cả năm.

Cho năm 2017 HSC giữ nguyên dự báo của mình với dự báo doanh thu thuần đạt 6.175 tỷ đồng (giảm 8,3%) và LNST đạt 428,8 tỷ đồng (giảm 11,3%).

Cho năm 2018 HSC dự báo doanh thu thuần đạt 7.230 tỷ đồng (tăng trưởng 17,1%) và LNST đạt 486,6 tỷ đồng (tăng trưởng 13,5%).

Triển vọng dài hạn khả quan nhờ công suất lọc dầu mới mặc dù để đạt được tăng trưởng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn.

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 19.200 đồng, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 14,5 lần. Giá cổ phiếu đã tăng 51% so với đầu năm và vượt 10% giá trị hợp lý cho năm 2017 theo ước tính của chúng tôi.

Chúng tôi ưa thích PVT với vị thế dẫn đầu thị trường vận tải biển với 100% thị phần vận chuyển dầu thô, 90% thị phần vận chuyển LPG, 30% thị phần vận chuyển các sản phẩm dầu khí.

Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan.

Theo: HSC Research Report

THANK YOU FOR VISITING

Viết một bình luận