Vinaconex (VCG) đăng ký bán vốn tại hàng loạt công ty con ngay trong năm 2017

Vinaconex (VCG) đăng ký bán vốn tại hàng loạt công ty con ngay trong năm 2017

Vinaconex đăng ký bán vốn tại CTCP Nước sạch Vinaconex (VCW): Vinaconex đăng ký bán toán bộ 25,5 triệu cổ phiếu VCW tương ứng 51% vốn điều lệ VCW cho CTCP Cơ điện lạnh (HSX: REE) và công ty con của Tập đoàn Vingroup (HSX: VIC). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2017 đến 29/12/2017, sau khi hoàn tất chào bán, Vinaconex thu về 1.017 tỷ đồng và dự kiến ghi nhận 714 tỷ đồng.

Vinaconex đăng ký bán bớt vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (HNX: V12). Vinaconex đăng ký bán 965.520 cổ phiếu tương đương 16,6% vốn điều lệ của V12 giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.060.000 đơn vị tương đương 52,6% còn 2.094.480 cổ phiếu tương đương 36% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12/2017-29/12/2017 bằng phương thức thỏa thuận trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Vinaconex đăng ký bán bớt vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (HNX: VC9). Vinaconex đăng ký bán 2.199.825 cổ phiếu tương đương 18,83% vốn điều lệ của VC9 giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6.519.825 đơn vị tương đương 54,33% còn 4.320.000 cổ phiếu tương đương 36% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12/2017-29/12/2017 bằng phương thức thỏa thuận trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Vinaconex đăng ký bán bớt vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (HNX: VC2). Vinaconex đăng ký bán 2.285.142 cổ phiếu tương đương 15,23% vốn điều lệ của VC2 giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 7.685.142 đơn vị tương đương 51,23% còn 5.400.000 cổ phiếu tương đương 36% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12/2017-29/12/2017 bằng phương thức thỏa thuận trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Vinaconex đăng ký bán bớt vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Vinaconex (UpCom: Vinahud). Vinaconex hiện đang nắm giữ 4,9 triệu cổ phần tương đương 70% vốn của Vinahud. Thực hiện chủ trương tái cấu trúc của Hội đồng quản trị, Vinaconex có kế hoạch chuyển nhượng 34% vốnd diều lệ lại Vinahud.

Theo Trí thức trẻ